Правилник о додељивању годишњих награда и других признања Српског лекарског друштва

На основу члана 70 Статута Српског лекарског друштва, а сагласно предлозима Жирија за доделу годишњих награда СЛД и Комисије за доделу признања СЛД, Председништво Скупштине Српског лекарског друштва је на
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА И ДРУГИХПРИЗНАЊА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

I. Опште одредбе

Члан 1

Овим Правилником регулише се поступак и начин додељивања годишњих награда и признања Српског лекарског друштва (даље Друштво)
Члан 2
Годишње награде Друштва представљају посебно дизајниране повеље са пригодним текстом. Признања Друштва су: повеље, плакете, дипломе и захвалнице.

II. Годишње награде Друштва

Члан 3

Годишње награде Друштва су :
1.ВЕЛИКИ ПЕЧАТ - додељује се једна награда за дугогодишњи предани лекарски, педагошки и научни рад којим се наставља традиција и потврђују вредности неговане дуги низ година у окриљу Друштва.

2. НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО - додељују се две награде и то:једна стоматологу и једна медицинару за врхунске резултате у дугогодишњем - континуираном раду.

3.НАГРАДА ЗА НАУCНО -ИСТРАЖИВАCКИ РАД - додељују се две награде лекарима, активним члановима Друштва и то за изузетне резултате постигнуте у области научно- истраживачке делатности као и за објављене публикације.

4. НАГРАДА ЗА ОРГАНИЗАCИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ - додељују се две нагреде лекарима, активним члановима Друштва за врхунске успехе у практичној примени нових медицинских достигнућа, за изванредне успехе у организацији и спровођењу здравствене заштите, као и стручном усавршавању здравствених радника.

5. НАГРАДА ЗА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ - додељују се две награде лекарима , активним члановима Друштва за изузетну организацију редовне здравствене контроле, као и постигнут успех у превенцији нарушавања здравља становништва.

6. ПОСЕБНЕ НАГРАДЕ ПО ОДЛУЦИ ПРЕДСЕДНИШТВА СЛД

Члан 4

Годишње награде се додељују и најбољим дипломираним студентима Медицинског и Стоматолошког факултета у Београду, као и Медицинског факултета у Новом Саду , Нишу, Приштини, и Крагујевцу - осим медицине и са Одсека стоматологије.

Члан 5

Награде за најбоље дипломиране студенте медицине и стоматологије додељују се кандидатима са најбољом просечном оценом у протеклој календарској години.
У случају пријаве више кандидата са истим просечним оценама, предност се даје кандидату са краћим роком студирања.

Члан 6

Награде Српског лекарског друштва се додељују сваке године поводом 22. априла односно 5. маја , дана оснивања Српског лекарског друштва.

Награде се додељују за изузетне резултате постигнуте у протеклој календарској години, са изузетком награде за животно дело.

Члан 7

Коначну одлуку о додељивању годишњих награда доноси Председништво Скупштине Српског лекарског друштва, на својој седници, а на образложени предлог Жирија за доделу годишњих награда.

Члан 8

Појединци који се предлажу за награде Друштва треба да испуњавају следеcе услове:да су активни чланови Друштвада редовно измирују чланарину према Друштвуда су у делокругу свога рада постигли резултате који представљају изванредан допринос медицинској науcи и струcи.да у последњих 5 година нису већ добили неку од награда СЛД

Члан 9

Иста годишња награда Друштва може бити додељена истом добитнику само једанпут у животу.

Члан 10

Право предлагања за награде Друштва имају све подружниcе, секције, Академија медицинских наука и органи управљања Друштва, а Медицински факултети и Стоматолошки факултет за студенте.

Члан 11

Предлози морају да буду достављени писмено са образложењем и тако документовани да Жири има довољно елемената за оцену вредности оних активности, на основу којих се кандидати предлажу за награду Друштва, ( биографија , списак до сада објављених радова , монографија, односно књига или уджбеник који се предлаже за награду, као и назив научно-истраживаcког пројекта ).

Члан 12

Образложени предлози за награде достављају се Друштву најкасније до 20. марта године у којој се додељују награде.

Члан 13

Комплетна документаcија везана за предлоге за годишње награде Српског лекарског друштва доступна је јавности.

Члан 14

Предсеништво Скупштине Друштва доноси одлуку о именовању председника и чланова Жирија за доделу годишњих награда.
Члан Жирија може бити само активни члан Друштва.

Мандат чланова Жирија траје 2 године, у складу са Статутом Друштва, са могучношћу још једног поновног избора.

Члан 15

Рад у Жирију се обавља као почасна дужност, те није плаћен.

Члан 16

Жири ради у седницама, где потпуно самостално разматра све приспеле предлоге и на основу сопствене процене предлаже Председништву Друштва потенcијалне кандидате за награде.

Члан 17

Одлука о додељивању награда Друштва може се објавити у дневној штампи и у гласилима Друштва.
Награде се уручују на Свечаној академији Друштва.

Награде уручују добитницима председник Председништва Друштва и председник Жирија.

Члан 18

Изглед повеље, која се додељује награђенима је пригодан, а по квалитету своје израде адекватан значају ових награда.
У техничкој и уметничкој обради мора да буде садржан натпис:СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО, ДАТУМ И ГОДИНА ОСНИВАЊА И ЕСКУЛАПОВ ЗНАК.

III ПРИЗНАЊА ДРУШТВА

Члан 19

Повеље плакете, дипломе и захвалнице као и друга признања по одлуци Председништва Друштва, додељују се за постигнуте резултате на остваривању циљева и задатака Друштва наведених у члану 13 и 14 Статута Српског лекарског друштва.
Признања може доделити Друштво а такође и подружнице, секције и Академија медицинских наука.

Члан 20

Друштво додељује признања из члана 19 овог Правилника лекарима- истакнутим члановима Друштва као и донаторима,
спонзорима и здравственим установама.
Подружнице, секције и Академија медицинских наука Друштва додељују захвалниcе медицинским сарадниcима као и донаторима, спонзорима и здравственим установима који су битно допринели квалитету рада одредене подружнице, секције односно Академије медицинских наука.

Члан 21

Повеља се додељује за изузетне резултате и то у дужем периоду, на унапређењу медицинске науке и струке, као и у остваривању циљева и задатака Друштва.

Посебна повеља додељује се свим добитниcима годишњих награда Друштва.

Члан 22

Плакета се додељује за знаcајан допринос у остваривању циљева и задатака Друштва, као и за значајне резултате на унапређењу медицинске науке и струке.

Члан 23


Диплопма се додељује члановима Друштва и другим лицима и организацијама који су се истакли у раду Друштва и допринели остваривању циљева и задатака Друштва.

Члан 24

Захвалница се додељује појединцима - организацијама који су активно радили на извршавању одређених циљева и задатака Друштва.

Члан 25

Признања се додељују само активним члановима Друштва, који редовно плаћају чланарину.
Исто признање може се доделити једном истом лицу-организацији само једанпут.

Признања по рангу иду од најнижег захвалница, диплома плакета до највишег повеља што значи да кандидати који се први пут предлажу за признања СЛД или у предлогу није дефинисано за које признање се кандидат предлаже, могу добити по правилу само захвалницу.

Члан 26

Право предлагања за додељивање признања имају подружниcе, спеcијалистичке секције, Академија медицинских наука и органи управљања Друштва.

Члан 27

Предлози се достављају у писменој форми, са адекватним образложењем, водећи рачуна да се предлози односе само на најзаслужније као и на оне који задњих пет година нису добили признање Српског лекарског друштва.

Члан 28

Комисија за доделу признања СЛД ( изабрана на Председништву Скупштине Друштва ) разматра све приспеле предлоге за признања и на основу сопствене процене предлаже Председништву Друштва потенцијалне кандидате за признања.
Председништво Друштва доноси одлуку о додели признања.

Члан 29

Образложени предлози за признања, достављају се Друштву најкасније до 20. марта године у којој се додељују признања.

Члан 30

Председништво Скупштине Друштва доноси одлуку о именовању председника и чланова Комисије за доделу признања Друштва.

Члан Комисије може бити само активни члан Друштва.
Мандат чланова Комисије траје 2 године, у складу са Статутом Друштва, са могучношћу још једног поновног избора .

Члан 31

Рад у Комисији се обавља као почасна дужност те није плаћен.

Члан 32

Административне, правне и техничке послове за Жири и за Комисију обавља Стручна служба Друштва.

Члан 33

Записници, одлуке и друга документа Жирија и Комисије чувају се у архиви Друштва као трајна документа.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додељивању годишњих награда и других признања Српског лекарског друштва донет на VIII седници Председништва Скупштине 25. новембра 1994.године.

Члан 35

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу